Plátennícka história

Pár zistených údajov ponúka orientačný prierez plátenníckou históriou na hornej Orave.

 1728

Získalo mesto Námestovo od uhorského snemu výsadu na obchod s plátna na jarmokoch po celom Uhorsku bez obmedzenia a  v Slanici bola farbiareň plátna

Župný úrad v Dolnom Kubíne vydáva prvú plátennícku legitimáciu Jurajovi Bullovi, ústianskému šoltýsovi – richtárovi.

Od roku 1728 do roku 1847 bolo na Orave až 52 mangľov a 50 farbiarní plátna. (Slanica – 10, Bobrov – 11, Dolný Kubín – 3, Tvrdošín – 1, Veličná – 4, Námestovo – 3, Ústie – 4, Jablonka – 2, Krásna Hôrka – 1, Zubrohlava – 1, Klin – 1, Jasenica – 1, Dlhá – 1, Osada – 2, Dolný Štefanov – 1, Trstená – 1, Vavrečka – 1, Tvrdošín – 1, Hámre – 1, Hruštín – 1, Nižná Lipnica – 1).

1775

V meste bola v tomto roku už prvá farbiareň plátna s mangľom

 1780 - 1785

Rod Murínovcov patril medzi najväčšie a najstaršie veľkoplátennícke dynastie na Orave.  Prvým výrazným plátenníkom tohto rodu bol Ignác Murín (1780-1825). Jeho syn Anton a vnuk Anton(1841-1896), ktorý mal troch synov. Štefan sa stal lekárnikom v Dunalföldváre. Jeho syn Aladár je lekárom v Budapešti. Stredný syn Matej (1860-1934) zdedil po nebohom otcovi plátennícke žezlo. Od roku 1890-1904 mal asi 30 vozov. Predal sídlo domu Murínovcov v Námestove Miklušičákovi a tovar s inventárom do Košíc. Bol vyučený vo farmácii a tak potom už len lekárničil v Námestove so strýkom Arpádom. Matej si zobral za manželku Teréziu Kohútovú z Ústia a tak spojil dva významné plátennícke rody. Karol  Skyčák z významnej  plátenníckej  rodiny  z Klina (1846-1908), priateľ P. O. Hviezdoslava a jeho spoločník na letných rybačkách v Oravskej Polhore, sa priženil do bohatej plátenníckej rodiny Murínovcov v Námestove a v roku 1885 ho zvolili za podpredsedu tzv. Hornooravského spolku pre plátennícky obchod a priemysel.

 1786

 Vyšlo nariadenie Oravskej stolice o pestovaní ľanu a konôp. Nariaďuje všetkým, nielen dospelým, ale aj ženám a deťom nedospelého veku, zaoberať sa pestovaním a spracovaním ľanu, výrobou plátna a jeho predajom

Jozef II. zrušil cechy a tým dal každému voľnosť prevádzať remeslá

1796

Opakované potvrdenie povolenia  oravským plátenníkom voľne obchodovať po celej uhorskej krajine

1814

Žiadal Oravské panstvo o postavenie mangľa s farbiarňou kupec Mojžiš Stein

1821

 Bohatí židovskí farbiari z Námestova, Bobrova a Slanice založili plátennícky cech, ktorý predpisoval jednotné ceny za farbenie a tlačenie plátna.

1825

V  Námestove boli dva mangľe a na Hornej Orave ich bolo 18, najviac v Bobrove /8/ a Slanici /4/

 1832

14 300 domov na Orave sa zaoberalo výrobou plátna. Ročná výroba činila asi 2,5 milióna metrov

Abrahám Schwarz žiadal Oravské panstvo o postavenie mangľa s farbiarňou

1850

Do roku 1850 prevádzkovali Námestovčania takmer  dvadsať mangľov a farbiarní.

 1852

Cisársky patent zo 4.septembra legalizoval práva plátenníkov, čo sa odzrkadlilo v rozvoji plátenníctva v meste

 1865

 V 19. stor. bolo Námestovo významným plátenníckym mestečkom, plátenníci, farbiari i mangliari mali svoje spolky. Tkáčovňa plátna v Námestove v zamestnávala 350 robotníkov a vedúci boli  Lewith a Weigner

 1867

Potvrdenie povolenia  oravským plátenníkom voľne obchodovať po celej uhorskej krajine

Konkurencia oravských plátenníkov a sedmohradských obchodníkov  bola predmetom rokovania uhorského ministerstva obchodu miestodržiteľskej rady

Oravskí veľkoplátenníci povolali niekoľko českých tkalcov, aby naučili ľud umeleckejšiemu tkaniu

 1884

Bol vydaný Živnostenský zákon, ktorý žiadal, aby tovar, ktorý plátenníci predávajú na jarmokoch a podomovým spôsobom, bol opečiatkovaný.

Plátenníci si utvorili Priemyselný spolok Horno-oravských plátenníkov a plátno -priemyselníkov so sídlom v Námestove., kde bolo združených 200 plátenníkov /na Slovensku bolo 82 245 domácich výrobcov plátna/. V tomto období však slúžili skôr na ochranu plátenníkov, ktorých čoraz viacej vytláčala z obchodu manufaktúrna a továrenská výroba textílií. V konkurencii s ňou plátenníci definitívne prehrali v roku 1914.

Veľkú úlohu v rozvoji plátenníctva zohral Priemyselný spolok oravských plátenníkov založený v Námestove v roku 1884.

1885

V Námestovskom okrese bolo 800 obchodujúcich plátenníkov

 1890

Obyvateľ Námestova Schiffer zriadil v Slanici na križovatke ciest vedúcej z Ústia do Rabče a z Námestova rozsiahlu farbiareň na parný pohon. Táto moderná fabrika zamestnávala 160 ľudí

 1896

Prekážkami v plátenníckom podnikaní sa znížil počet výrobcov plátna a nití na 366

Matej  Murín, syn Antona Murína plátenníčil do r. 1901 a držal sa už riadneho účtovníctva.

 1911

Plátennícky spolok mal 180 členov

1926

Plátennícky spolok sa znížil na 142 členov

1930.

Plátenníctvo je na ústupe / plátenníkov /na Slovensku bolo už len 48 903 domácich výrobcov plátna, čiže za necelých 50 rokov klesol počet vyrábateľov o 43%/